Legal costs can be prohibitive.  But: you can afford an attorney.  Let me explain how this is possible.

 

A client can have some control over the legal fees, in any of the following ways:

  1. Book a once off consultation:

Make an appointment to consult an attorney without strings attached. In other words, just pay the consultation fee and ask the attorney to explain the law to you, explain your options to you and ask specifically in which manner can costs be kept low with each of the options. Then go away and think of your wallet and consider what is best for you.

  1. Be informed:

Ask and ask again until you understand how the process works and how the system works.

You can decide whether you want to run through the whole process or try alternative dispute resolutions such as mediation, collaborative law, arbitration or negotiation.

You can then give your attorney clear instructions and you don’t just get dragged along willy-nilly, feeling helpless.

  1. A whole flock?

If you ask the right questions you will also discover that it is not always necessary to have an advocate, a senior attorney, a junior attorney and a candidate attorney all working on your case.

Very often a candidate attorney can do the number crunching on her/his own and a junior attorney can analyze the documents in your case. All attorneys can appear in most courts so an advocate is not a necessity. Attorneys who have the necessary qualifications can even appear in the High Court. You will save yourself a packet on advocate fees! (Please note: we love advocates, but use them wisely).

  1. Keep it short!

Attorneys and advocates charge for their time. This means that if you like to have a long chat over the phone or ask the same questions over and over in a consultation, the clock is ticking and the account is rising.

On the one hand your attorney must have all the facts and the full picture, but on the other hand, some documents are not entirely relevant.  If your documents are neat and orderly and if you have written a history of the matter, it will save hours of your attorney’s time.

If you prepare your questions before you call, the telephone call can be much shorter.

  1. Negotiate:

Most attorneys are quite amenable to allow you to pay a monthly amount according to your budget. Don’t be shy to take the attorney into your confidence and discuss this.

Neilsons Attorneys are always conscious that times are tough and we are aware that our clients would rather spend their money on their children’s education than on legal fees. We are always happy to help our clients do just that!

 For assistance, contact us at 021 557 8552/9 or via our website www.neilsons.co.za

5 MANIERE OM ‘N PROKUREUR TE BEKOSTIG

Regskostes kan onbekostigbaar wees.

 Maar jy kan ‘n prokureur bekostig.

 Hoe is dit moontlik?

 

Laat ek verduidelik:

 ‘n Kliënt kan ‘n mate van beheer oor die regskostes hê op enige van die volgende maniere:

 

  1. Bespreek ‘n eenmalige konsultasie:

 Maak ‘n afspraak om met ‘n prokureur te konsulteer sonder enige verpligting. Met ander woorde, betaal net die konsultasie fooi en vra die prokureur om die reg aan jou te verduidelik, om jou opsies aan jou te verduidelik en vra spesifiek hoe regskostes so laag as moontlik gehou kan word met elkeen van die opsies.Gaan besin dan wat is die beste vir jou en vir jou sak.

 

  1. Wees ingelig:

 Vra en vra weer totdat jy verstaan hoe die proses werk en hoe die regstelsel werk.

 Jy kan dan besluit of jy deur die hele proses wil gaan en of jy eerder alternatiewe oplossings wil soek om die dispuut op te los, soos byvoorbeeld mediasie, samewerkende reg, arbitrasie of onderhandeling.

 Jy kan dan aan jou prokureur duidelik instruksies gee en jy hoef nie ingesleep te word terwyl jy magteloos voel nie.

 

  1. ‘n Hele swerm?

 Indien jy die regte vrae vra, sal jy ook ontdek dat dit nie altyd nodig is om ‘n advokaat, ‘n senior prokureur, ‘n junior prokureur en ‘n kandidaat prokureur te hê wat almal aan jou saak werk nie.

 Baie dikwels kan ‘n kandidaat prokureur die berekeninge op sy/haar eie doen en ‘n junior prokureur kan die dokumente in jou saak analiseer. Alle prokureurs kan in die meeste Howe verskyn en derhalwe is ‘n advokaat nie altyd ‘n noodsaaklikheid nie. Prokureurs met die nodige kwalifikasies kan selfs in die Hooggeregshof verskyn. Jy kan jouself ‘n fortuin op advokaatsfooie bespaar! (Neem asseblief kennis ons is mal oor advokate, maar gebruik hulle wyslik.)

 

  1. Hou dit kort!

Prokureurs fooi vir die tyd wat hulle spandeer. Dit beteken dat, indien jy daarvan hou om lekker lank te gesels oor die telefoon of dieselfde vrae oor en oor te vra in ‘n konsultasie, die tyd aanloop en die rekening styg.

Aan die een kant: jou prokureur moet al die feite en die volle prentjie hê, maar aan die ander kant, is sommige dokumente nie heeltemal relevant nie. Indien jy jou vrae voorberei voordat jy bel, kan die telefoonoproep baie korter wees.

 Indien jou dokumente netjies en agtermekaar is en indien jy ‘n geskiedenis van die saak uitgeskryf het, sal dit ure van jou prokureur se tyd bespaar.

 

  1. Onderhandel:

 Die meeste prokureurs is heeltemal gewillig om jou toe te laat om hulle ‘n maandelikse bedrag te betaal volgens jou begroting. Moenie huiwer om jou prokureur in jou vertroue te neem en dit te bespreek nie.

 Neilsons Prokureurs besef dat die huidige finansiële tye moeilik is en ons verstaan heeltemal dat ons kliënte eerder hul geld op hulle kinders se opvoeding as op regskostes wil spandeer. Ons is altyd bereid om ons kliënte daarmee te help!

 

Vir meer inligting of hulp, kontak ons te 021 557 8552/9 of .

Pin It on Pinterest